Στόχοι

Ο κύριος ΣΤΟΧΟΣ του προγράμματος είναι η προώθηση της Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και της Κοινωνικής Ένταξης μέσω της Δημιουργικότητας και των Τεχνών.

Συγκεκριμένοι στόχοι:

  • Να παρέχει ένα σχετικό, στοχευμένο και ελκυστικό πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων που μπορεί να διατηρηθεί μετά το τέλος της παράδοσης του έργου.
  • Να προωθήσει την ισότητα και την κοινωνική ένταξη μέσω συμμετοχικών, κωδικοποιημένων δραστηριοτήτων καινοτόμων λύσεων βασισμένων σε τέχνες που ωφελούν όλα τα μέλη των στοχευόμενων κοινοτήτων, ανεξάρτητα από το κοινωνικό και πολιτιστικό υπόβαθρο.
  • Να συμβάλει ή να τονώσει τις πρωτοβουλίες πολιτικής που υποστηρίζουν την εκπαίδευση που βασίζεται στις τέχνες και τις παρεμβάσεις για την αναζωογόνηση και την καινοτομία της κοινότητας.
  • Να προωθήσει την υψηλής ποιότητας, μαθητοκεντρική εκπαίδευση ενηλίκων που εμπλέκει τον μαθητή στην ανάπτυξή του, επιτρέπει την αυτονομία του μαθητή, είναι ευέλικτη και ελκυστική.